Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Styling by Loes

Algemene voorwaarden 2021
Indien u diensten bestelt via een online offerte/factuur toegestuurd door Styling by Loes gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

A. Het bedrijf

Naam: Styling by Loes
Op naam van: Loes van Mastwijk – Olsthoorn
KvK : 67747973
BTW: NL001125736B02
IBAN: NL 51 RABO 0315 7066 86
Vestigingsplaats: Ridderbuurt 80 – 2771 XZ Boskoop
Contact: info@stylingbyloes.nl – 0622300598 – www.stylingbyloes.nl

B. Privacy

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Design by Loes. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden toegestuurd. Mail adressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v commerciële doeleinden. De complete privacyverklaring kunt u hier lezen; https://stylingbyloes.nl/privacy/

Design by Loes heeft het recht om alle ontwerpen en adviezen te fotograferen en te publiceren om de sociale media van Styling by Loes. Hierbij worden gegevens van de personen onherkenbaar gemaakt.

Artikel 1: Definities

1.1 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gebruikt door Styling by Loes

1.2 Klant: elke partij die een Overeenkomst met Styling by Loes sluit.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Styling by Loes en Klant.

1.4 Partijen: Styling by Loes en Klant gezamenlijk.

Artikel 2: Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Styling by Loes en Klant, alsmede de uitvoering daarvan. In geval van strijdigheid tussen bedingen uit deze Voorwaarden en bedingen uit de Overeenkomst prevaleren de bedingen uit de Overeenkomst tenzij anders aangegeven.

2.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Styling by Loes (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2.3 De eventuele toepasselijkheid van eigen (inkoop-)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien (één of meer) bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Ten aanzien van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) zullen Partijen in onderling overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij het doel en de geest van de oorspronkelijke bepaling(en) het uitgangspunt vormen.

2.5 Afwijkingen van of aanpassingen op deze Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Styling by Loes.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en te allen tijde herroepbaar door Styling by Loes, tenzij op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. 

3.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen en offertes bedraagt dertig (30) dagen vanaf de datum van aanbieding of offerte. Na deze periode komt de aanbieding en offerte van rechtswege te vervallen en kan er geen beroep meer op worden gedaan door Klant.

3.3 In de offerte, aanbieding of Overeenkomst genoemde data of termijnen zijn steeds indicatief en nimmer te kwalificeren als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.4 Indien Klant (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Styling by Loes daaraan niet gebonden en zal niet overeenkomstig die afwijking(en) een Overeenkomst tot stand komen.

3.5 De door Styling by Loes genoemde prijzen in onder meer de offerte en de Overeenkomst zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede inclusief andere in de uitvoering van de Overeenkomst door Styling by Loes te maken kosten, zoals reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6 Werkzaamheden van Styling by Loes die niet onder de Overeenkomst vallen (‘meerwerk’) zullen worden uitgevoerd tegen een honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Styling by Loes 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Styling by Loes zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Styling by Loes rust louter een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. Van de verzamelde gegevens, indrukken en bevindingen maakt Styling by Loes een advies dat zij ter beschikking stelt aan de Klant waarmee de opdracht is voltooid.

4.2 Styling by Loes bepaalt – zo nodig in overleg met Klant – de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.3 Styling by Loes is gerechtigd werkzaamheden deels of geheel te laten uitvoeren door één of meer derde(n). Klant is in dat geval gehouden zorg te dragen voor de door die derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4 Klant is verantwoordelijk voor de deugdelijke aanlevering van alle informatie, middelen en documenten die noodzakelijk zijn voor Styling by Loes om haar werkzaamheden deugdelijk uit te kunnen voeren. Klant garandeert tevens de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door hem verstrekte informatie, middelen en documenten.

4.5 Indien Klant aan Styling by Loes digitale bestanden of software verstrekt garandeert Klant dat deze bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.6 Styling by Loes is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van Klant en/of derden die het gevolg zijn van een tekortkoming van Klant in voornoemde informatieverplichting. Klant vrijwaart Styling by Loes in dat kader voor aanspraken, claims of vorderingen van derden.

4.7 Indien Klant niet, niet tijdig of niet volledig de door Styling by Loes benodigde informatie, middelen of documenten verstrekt is Styling by Loes gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat deze wel (volledig) zijn verschaft. Klant is in dat geval gehouden de (vertragings-)schade die Styling by Loes door deze tekortkoming lijdt te vergoeden, inclusief rente en kosten.

4.8 Voor zover er sprake is van een wijziging van feiten of omstandigheden aan de zijde van Klant die (deugdelijke of tijdige) uitvoering van de Overeenkomst door Styling by Loes kunnen vertragen of belemmeren is Klant gehouden dit direct te melden bij Styling by Loes.

4.9 Indien de Overeenkomst in delen wordt uitgevoerd is Styling by Loes gerechtigd de uitvoering van opvolgende delen op te schorten totdat Klant de voorafgaande delen heeft goedgekeurd en de facturen voor die delen volledig heeft voldaan.

4.10 Styling by Loes is gerechtigd haar prijzen in de Overeenkomst te verhogen indien wijzigingen van wet- of regelgeving dat noodzakelijk maken, dan wel indien wezenlijke verhogingen van de inkoopprijzen bij haar leveranciers daartoe nopen. Indien deze prijsverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Wijzigingen

5.1 Door Klant gewenste wijzigingen van de Overeenkomst zijn enkel rechtsgeldig indien Styling by Loes daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Styling by Loes is nimmer verplicht door Klant gewenste wijzingen te accepteren.

5.2 Klant realiseert zich dat een wijziging van de Overeenkomst gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst, de kosten en het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden voltooid en vrijwaart Styling by Loes voor die gevolgen.

5.3 Voor zover een wijziging van de Overeenkomst extra kosten en/of werkzaamheden voor Styling by Loes of (een) door haar inschakelde derde(n) met zich meebrengt is Styling by Loes gerechtigd deze extra kosten en werkzaamheden in rekening te brengen bij Klant (‘meerwerk’).

5.4 Styling by Loes is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant akkoord gaat met de aanvullende kosten en de overige voorwaarden die Styling by Loes stelt aan de uitvoering als gevolg van de wijzigingen of aanvullingen.

Artikel 6: Betalingen

6.1 Klant is gehouden de kosten die gemoeid zijn met de Overeenkomst als volgt te voldoen, tenzij anders overeengekomen: 50% bij opdracht(bevestiging), 30% na voltooiing van de ontwerp-werkzaamheden en 20% bij de presentatie. De laatste termijn zal maximaal twaalf (12) weken na opdracht(bevestiging) gefactureerd worden. In het geval van levering van zaken is het voorgaande: 50% bij opdracht(bevestiging) en 50% net voor levering.

6.2 Klant is gehouden facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders aangegeven op de betreffende factuur. Dit betreft een fatale termijn in de zin van de wet.

6.3 Indien Klant niet tijdig of integraal de factuur van Styling by Loes voldoet is hij van rechtswege in verzuim. Indien Klant nalatig is om na herinnering de factuur alsnog te voldoen is Styling by Loes gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.

6.4 Klant is nimmer gerechtigd betalingen jegens Styling by Loes op te schorten dan wel te verrekenen met eigen (vermeende) vorderingen. Indien Klant niet of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet is Styling by Loes gerechtigd om haar werkzaamheden c.q. leveringen te staken en deze eerst te hervatten nadat Klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Klant zijn alle vorderingen van Styling by Loes op Klant direct en volledig opeisbaar. 

6.6 Styling by Loes heeft het recht betalingen van Klant eerst in mindering te brengen op openstaande buitengerechtelijke of gerechtelijke (incasso-)kosten, vervolgens reeds opeisbare rentes en tenslotte op de hoofdsom.

Artikel 7: Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Styling by Loes aan Klant geleverde zaken, waaronder inbegrepen ontwerpen, schetsen, (computer)tekeningen en meubels, blijven eigendom van Styling by Loes totdat Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Styling by Loes heeft voldaan uit hoofde van alle Overeenkomsten tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden en diensten, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze Overeenkomsten (‘uitgebreid eigendomsvoorbehoud’).

7.2 Totdat dit eigendomsvoorbehoud is vervallen is Klant niet gerechtigd geleverde zaken (door) te verkopen, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.

7.3 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud door Styling by Loes geleverde zaken deugdelijk te verzekeren (en verzekerd te houden) tegen brand-, ontploffings- en waterschade.

7.4 Indien Styling by Loes gebruik wil maken van voornoemd eigendomsvoorbehoud geeft Klant reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Styling by Loes om de zaken die het betreft op te (laten) halen. Klant zal daarbij alle mogelijk medewerking verlenen om uitoefening van het eigendomsvoorbehoud mogelijk te maken.

Artikel 8: Reclameren

8.1 Klant is gehouden de door Styling by Loes uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken zo spoedig als mogelijk, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na uitvoering of ontvangst, te inspecteren op deugdelijkheid.

8.2 Klachten over zichtbare gebreken in door Styling by Loes uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken dienen zo spoedig als mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na uitvoering of levering schriftelijk gemeld te worden bij Styling by Loes. Onzichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking gemeld te worden bij Styling by Loes, doch in ieder geval binnen één (1) maand. Een klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de (vermeende) ondeugdelijkheid te bevatten.

8.3 Indien Klant niet tijdig de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken inspecteert, dan wel niet tijdig klaagt over (vermeende) ondeugdelijkheden in geleverd werk of geleverde zaken dan is Styling by Loes niet verplicht de betreffende klacht nog in behandeling te nemen. De Klant heeft in dat geval geen aanspraken richting Styling by Loes en kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

8.4 Rechtsvorderingen van Klant die gegrond zijn op een (vermeend) tekortkomen of onrechtmatige daad van Styling by Loes vervallen door verloop van één (1) jaar na het feit dat de vordering deed ontstaan.

Artikel 9: Beëindigen

9.1 Klant is gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van in ieder geval één (1) maand. Styling by Loes is gerechtigd de Overeenkomst terstond op te zeggen in het geval van gewichtige redenen.

9.2 Indien Klant de Overeenkomst opzegt heeft Styling by Loes recht op een schadevergoeding van Klant voor misgelopen inkomsten en bezettingsverlies tenzij de opzegging aan Styling by Loes te wijten is. Deze vergoeding omvat – naast hetgeen reeds in rekening is gebracht – tenminste 30% van het honorarium dat Styling by Loes bij volledige vervulling van de opdracht nog verschuldigd zou zijn. In ieder geval is Klant bij opzegging verplicht terstond de op dat moment nog openstaande facturen te voldoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperkingen

10.1 Voor zover Styling by Loes – om wat voor reden en op welke grond dan ook – aansprakelijk zou zijn jegens Klant of een derde dan is de aansprakelijkheid van Styling by Loes beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen onzorgvuldigheid aan de zijde van Styling by Loes.

10.2 Elke aansprakelijkheid van Styling by Loes jegens Klant welke het gevolg is van het niet, niet-deugdelijk of niet-tijdig uitvoeren van de Overeenkomst dan wel een onrechtmatige daad is beperkt tot maximaal éénmaal (1x) het factuurbedrag (exclusief btw) dat Styling by Loes bij Klant in rekening heeft gebracht terzake van de Overeenkomst waarop de (vermeende) wanprestatie of onrechtmatige daad toeziet.

10.3 Elke aansprakelijkheid van Styling by Loes bedraagt in ieder geval nimmer meer dan dat haar (aansprakelijkheids-)verzekering uitkeert onder de verzekeringspolis, althans is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag ad € 10.000.

10.4 Styling by Loes kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor directe schade en nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, inkomensverlies, gemiste vakantie(s) en schade door (bedrijfs-)stagnatie.

10.5 Styling by Loes is nimmer aansprakelijk voor schade die (in overwegende mate) is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Klant.

10.6 Styling by Loes is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die door Klant rechtstreeks zijn ingeschakeld.

10.7 Klant erkent dat Styling by Loes geen architectenbureau is en niet in staat om bouwkundige tekeningen te maken en/of op juistheid te beoordelen. Klant is zelf gehouden om door Styling by Loes opgestelde plattegronden en plannen op constructie en maatvoering te (laten) controleren. Klant zal Styling by Loes niet aansprakelijk kunnen houden voor schade aan de zijde van Klant die het gevolg is van bouwkundige tekeningen of de (onjuiste) beoordeling daarvan.

10.8 De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden ook onverkort indien Styling by Loes een deel of geheel van de Overeenkomst door (een) derde(n) laat uitvoeren.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Styling by Loes behoudt zich alle rechten voor die haar op grond van de Auteurswet toekomen of zullen toekomen.

11.2 Alle door Styling by Loes aan Klant verstrekte materialen, zoals onder meer (computer-)tekeningen, lichtplannen, plattegronden, kleuren- en materialenplannen, tuinontwerpen, schetsen en video’s, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door Klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Styling by Loes worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht, tenzij uit de aard en inhoud van de verstrekte materialen anders voortvloeit één en ander naar oordeel van Styling by Loes.

11.3 Klant vrijwaart Styling by Loes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Klant verstrekte materialen of gegevens, zowel analoog als digitaal, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

11.4 Indien Klant een advies van Styling by Loes in de praktijk dermate gewijzigd uitvoert, of laat uitvoeren, dat het resultaat redelijkerwijs niet meer kwalificeert als het oorspronkelijke advies van Styling by Loes dan is Klant, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring, niet gerechtigd de naam van Styling by Loes daarmee in verband te brengen.

11.5 Styling by Loes is gerechtigd de voor Klant gemaakte materialen, zoals onder meer (computer-)tekeningen, lichtplannen, plattegronden, kleuren- en materialenplannen, tuinontwerpen, schetsen en video’s, voor commerciële en promotie doeleinden te gebruiken, zoals op haar eigen website en Social Media en Klant verstrekt daarvoor een onherroepelijke goedkeuring.

11.6 Indien Klant akkoord geeft aan Styling by Loes om foto’s te maken van de zaken of diensten die Styling by Loes heeft geleverd aan Klant (‘photoshoot’) dan geeft Klant op voorhand zijn onherroepelijke akkoord aan Styling by Loes om deze foto’s te gebruiken voor commerciële en promotie doeleinden, zoals op haar eigen website en Social Media en Klant verstrekt daarvoor een onherroepelijke goedkeuring.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Styling by Loes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien nakoming (tijdelijk of blijvend) verhinderd wordt door een omstandigheid die Styling by Loes niet toegerekend kan worden (‘overmacht’).

12.2 Onder ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: (werk-)stakingen in het bedrijf van Styling by Loes zelf of (een) door Styling by Loes ingeschakelde derde(n), ziekte, leveringsproblemen aan de zijde van één of meer leveranciers van Styling by Loes, wijziging van (nationale of internationale) wet- en regelgeving, epidemieën of terroristische aanslagen.

Artikel 13: Koopovereenkomst

13.1 Indien Styling by Loes uit hoofde van de Overeenkomst (tevens) één of meer zaken levert aan Klant dan is eveneens dit artikel aanvullend van toepassing op de rechtsverhouding tussen Styling by Loes en Klant.

13.2 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die in de aanbieding, offerte of Overeenkomst zijn opgenomen geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzingen in de constructie, maar waardoor geen wezenlijke wijzingen worden aangebracht in de technische of esthetische uitvoering van de zaak, geven Klant niet het recht de levering te weigeren en evenmin tot enige schadevergoeding.

13.3 Styling by Loes is niet aansprakelijk voor onjuistheden in onder meer maten, gewichten, kleurstellingen en prijzen van de te leveren zaak voor zover deze informatie afkomstig is van de producent van de zaak.

13.4 Het risico van verlies, beschadiging of tenietgaan van de door Styling by Loes aan de Klant te leveren zaak gaat over op Klant op het moment waarop deze zaak aan Klant juridisch of feitelijk worden geleverd.

13.5 Beantwoordt de geleverde zaak niet aan de Overeenkomst dan zal Styling by Loes naar haar keuze: a) het ontbrekende afleveren, of b) de zaak herstellen, mits Styling by Loes hieraan redelijkerwijs kan voldoen, of c) de geleverde zaak vervangen, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel omdat de zaak teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor behoud ervan heeft gezorgd.

13.6 Indien Klant zaken als behang, tegels, verf, vloeren of stoffen koopt zal Styling by Loes vanwege (knip)verlies en kleurverschil altijd extra leveren. Styling by Loes is niet gehouden restanten terug te nemen, dan wel Klant daarvoor een vergoeding aan te bieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.7 Indien Klant weigert een zending van een zaak in ontvangst te nemen is T Styling by Loes gerechtigd de aanvullende kosten die gepaard gaan met deze weigering, zoals onder meer opslag- en transportkosten, in rekening te brengen bij Klant. Indien Klant meer dan dertig (30) dagen weigerachtig blijft om de bestelde zaak alsnog in ontvangst te nemen is Styling by Loes gerechtigd te doen met de zaak wat haar goeddunkt. De (betalings-) verplichtingen van Klant blijft ook in dat geval onverkort bestaan.

13.8 De garantie die Styling by Loes verstrekt op geleverde zaken is nimmer uitgebreider dan de fabrieksgarantie van de producent/leverancier van de geleverde zaak. Klant kan geen beroep doen op enige garantie wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van Klant, zoals onder meer onjuiste montage, normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.

13.9 De opzegregeling van artikel 9 van deze Voorwaarden is niet van toepassing bij koop.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

14.1 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis zijn gekomen ten alle tijden vertrouwelijk te behandelen tenzij uit de aard en inhoud van deze feiten en omstandigheden anders blijkt.

Artikel 15: Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Partijen zullen alvorens zich te wenden tot de rechter zich tot het uiterste inspannen om geschillen in goed onderling overleg te op te lossen, bijvoorbeeld via mediation.

15.2 Mocht het niet mogelijk zijn een geschil te beslechten via goed onderling overleg of mediation dan zal het geschil voorgelegd kunnen worden aan de rechtbank van het arrondissement dat op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daartoe bevoegd is.

15.3 Op deze Voorwaarden, aanbieden, de offerte en de Overeenkomst, alsmede uit alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, is louter het Nederlands recht van toepassing tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.     

Copyright by Styling by Loes 2021